วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

AceMoney 4.30 ML + Keygen โปรแกรม บริหารงานเกี่ยวกับระบบบัญชี


โปรแกรม บริหารงานเกี่ยวกับระบบบัญชี โดยจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงิน พวกรายรับ รายจ่าย ซึ่งจะเป็นตัวคอยช่วยจัดการทั้งหมด เกี่ยวกับเงิน โดยคุณสามารถที่จะใส่สูตร เลขเข้าไปได้ เพื่อที่จะช่วยในการคำนวณ ในหน่วยของสกุล เงินหลายๆ แบบ และนอกจากนี้แล้ว โปรแกรมนี้ยังมีระบบการตั้งเวลา ในการ สำรองข้อมูล (Backup Schedule) อีกด้วย และ ที่สำคัญที่สุด โปรแกรมนี้มีระบบการตั้งรหัสผ่าน (Password Protection) เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ข้อมูล สำคัญๆ ของ ระบบบัญชี อีกด้วย

ความสามารถ

- รายงานแบบกำหนดวันได้ เช่น สัปดาห์นี้มีเงินเข้าธุรกิจเท่าไร
- ใส่ข้อมูลวางแผนการเงินได้ล่วงหน้าพร้อมคำนวณให้เห็นไปเลย วางแผนแบบนี้มีเงินเหลือเท่าไร
- ใส่ข้อมูลง่ายมาก ใส่แต่ข้อมูลรับเงิน จ่ายเงิน
- แยกบัญชีเงินสดกับ ธนาคาร บัญชีลงทุนและอื่นๆ
- รายงานเป็นกราฟ เพื่อดูข้อมูลเป็นกราฟได้


AceMoney helps people organize and manage their personal finances quickly and easily. It supports all the features required for home or even small-business accounting needs.

Using AceMoney for e-business, shareware and eBay
If you are running e-business or just selling goods on eBay, AceMoney can simplify your life by automating order processing. AceMoney supports parsing of order notifications sent by the following e-commerce providers:

* PayPal
* RegNow
* RegSoft
* ShareIt
* SWReg
* Plimus

How does it work? Very easy. When you receive order notification for your product or service by email, you used to copy/paste customer name, address, order number, amount and other information manually item by item and insert these values into the appropriate transaction dialog fields. It works, but every order email has standard format, so why not to automate the process? That's what AceMoney does.

Follow this procedure to add a new order into AceMoney:
* 1. Open your data file in AceMoney
* 2. Open email program and select all order email text
* 3. Copy order text to the clipboard
* 4. Click on a desired account in AceMoney
* 5. Press Ctrl+V or Edit->Paste

As a result of this operation, AceMoney will create a new transaction (deposit) automatically filling in fields Payee, Amount and Date. Moreover, if the order contains additional customer information such as an address, AceMoney will fill it in automatically too into the attributes of Payee. Order number will be inserted into the transaction comment field making it easier to find an order in the future using built-in Search facility.

Manage multiple accounts of different types
AceMoney supports checking, savings, credit cards, loans, debt accounts. You can even create your own account type, such as a cash allowance for your kids!

Create and manage budgets
The program has more than 100 predefined spending categories. Setup budget limits for every category and track the difference between actual and budgeted values.

Track performance of investments
Track 401k, Stock options, Employee Stock Purchase Plans or any other investment activities. You don't need to enter the stock quotes manually: AceMoney will download them from the net!

Do your financial math in multiple currencies
The software supports more than 150 different currencies and automatically downloads their exchange rates from Internet.

Track your spending habits and see where the money goes
Generate any report by categories or payors/payees, including pie charts. Now you can see at a glance how much you spent on food last month. Find all your withdrawals and deposits by any parameter.

Enjoy the convenience of on-line banking
Download and import information from on-line banks in QIF and OFX formats. If you run a small business, export to HTML, Text, or CSV formats to generate statements or perform complex statistical analysis.

Don't miss the next deadline for bills
AceMoney takes control over your bills and shows you when they should be paid.

Double check
Enjoy the security of password protection of every file, scheduled backups and many other features without having any experience in accounting!

Plan debts and mortgage payments
AceMoney provides a loan calculator to plan debt payments and a professional mortgage calculator to estimate future morgage payments if you are planning to purchase real estate.

Do e-business with AceMoney
Are you selling goods on eBay Are you in a shareware business? Do it with AceMoney! AceMoney automates input of orders coming from PayPal, RegNow, RegSoft, SWReg and Plimus.

Home Page - http://www.mechcad.net/Installation Note:
1. Please turn off your Antivirus because most of Antivirus detected Keygen as a virus but it’s safe.
2. Install the soft normally.
3. Block the software with firewall to avoid getting unregistered again.
4. Use our Keygen, generate a key and use it.
5. Enjoy the full Soft.
6. Support the companies, which software you actually enjoy.

AceMoney 4.30 ML + Keygen
Files Size: 6.28 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...