วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Get Data Back 4.32 โปรแกรมกู้ข้อมูลระดับโลก [FAT/NTFS][Full][Reg32/64bit]Get Data Back เป็นหนึ่งในโปรแกรมกู้ข้อมูลจากค่าย Runtime สำหรับกู้ข้อมูลไฟล์ระบบ ทั้ง NTFS และ FAT สามารถกู้ข้อมูลจากการสูญหายของข้อมูลหลายๆ รูปแบบเช่น Format,HDD มีปัญหา Bad Sector,โดนไวรัสลบไฟล์ในระบบ หรือไฟล์ข้อมูลสำคัญต่างๆ และยังสามารถกู้ข้อมูลจาก Flash Drive,Memory ,External HDD โดยไม่ยุ่งกับระบบ Partition หรือ FileTable แต่จะ scan hdd ทีละ sector ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เริ่มและจบที่ตรงไหน จากนั้นโปรแกรมจะแสกนหา MFT ที่มีข้อมูลอยู่จริงๆ และเมื่อแสกนเสร็จเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถกู้กลับได้ทั้งหมดนะครับ เพราะการกู้ข้อมูลกลับมานั้นคือการแสกนหาไฟล์ MFT ที่มีข้อมูลอยู่จริง ในกรณีที่เขียนข้อมูลลงไปแบบสุ่มแล้วบังเอิญไปทับไฟล์ที่เราจะกู้เข้า ก็ยากกู้กลับได้ครับ

วิธีใช้งานเบื้องต้น ภาพจากเครื่องผมครับ


โปรแกรมกำลังแสกนหาไฟล์ MFT

เลือกไฟล์ที่จะกู้กลับได้แล้ว ก็เลือกปลายทาง

โปรแกรมกำลังกู้ไฟล์ที่ถูกลบไปกลับมา
ไฟล์ที่ผมทดลองกู้กลับได้สมูบรณ์ เป็นไฟล์ที่ผมลองลบจาก Recycle Bin


DataRecovery Software for NT file systems - GetDataBack is a highlyadvanced data recovery software, which will help you to get your databack when your drive's partition table, boot record, Master File Tableor root directory is corrupt or lost, when a virus has hit the drive,files were deleted, the drive was formatted or struck by a powerfailure. GetDataBack comes in two flavours, NTFS and FAT depending onwhat file system you have.

GetDataBack will recover your data ifthe hard drive's partition table, boot record, FAT/MFT or rootdirectory are lost or damaged, data was lost due to a virus attack, thedrive was formatted, fdisk has been run, a power failure has caused asystem crash, files were lost due to a software failure, files wereaccidentally deleted...
GetDataBack can even recover your data whenthe drive is no longer recognized by Windows. It can likewise be usedeven if all directory information - not just the root directory- ismissing. GetDataBack can even recover your data when the drive is nolonger recognized by Windows. It can likewise be used even if alldirectory information - not just the root directory- is missing.

Thetool works at partition level and will restore files and foldersexactly how they used to be. It recovers data from floppy and ZIPdisks, drive images and even remote drives connected by a serial cableor TCP/IP. As the name says, it restores files from FAT/ NTFS disks -file system used by Windows NT/2000/XP, yet works on all Windowssystems. Make sure you never install the program on the to-be-recovereddrive and you will never lose important data.


Advancedalgorithms will make sure that all directories and sub directories areput together as they were, and that long file names are reconstructedcorrectly. GetDataBack is read-only, meaning the program will neverattempt to write to the drive you are about to recover. Please makesure to read the safety instructions...

The software enables theregular user to conduct his own data recovery by guiding him throughthree easy to understand steps, thus gives the advanced user thepossibility to interfere with the recovery and improve the results, byexamining the scan log, the file system details, file and directoryinformation, by selecting the sector range to be scanned, by choosingexcessive search for file systems or search for lost files, by callingRuntime'sDiskExplorer.

Recover files over your local network orover a serial cable - This feature enables you to run GetDataBack onone computer ("remote") while accessing the drives of another computer("host"). Recovering data over a network is useful, especially when youare not able to remove the drive you want to recover from and attach itto another computer.

GetDataBack recovers from:
* Hard drives (IDE, SCSI, SATA)
* USB drives
* Firewire drives
* Partitions
* Dynamic Disks
* Floppy drives
* Drive images
* Zip/Jaz drive
* Compact Flash Cards
* Smart Media Cards
* Secure Digital Cards
* USB Flash Drive
* iPod Disks

System Requirements: 
- Pentium Processor 
- 32 MB RAM
- Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista or Windows 7
Get Data Back 4.32 [FAT]
Files Size: 2.56 MB
ONE2UP  Download
PUTLOCKER  Download
BOX  Download

Get Data Back 4.32 [NTFS]
Files Size: 2.25 MB
ONE2UP  Download
PUTLOCKER  Download
BOX  Download

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...